Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information

Nepali | English

News

 1. VAT Journals Payment 2075.01.07
  [ download ] New
 2. PAN Journals Payment 2075.01.07
  [ download ]
 3. अनलाइन नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !!
  अनलाइन नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !! [ download ]
 4. VAT Journals Payment 2074.12.16
  [ download ]
 5. PAN Journals Payment 2074.12.16
  [ download ]
 6. लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा ।
  लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा । [ download ]
 7. सूचना विभागमा मिति २०७४।१२।०६ गतेसम्म दर्ता भर्इ अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अनलार्इन सञ्चारमाध्यमहरुकाे विवरण ।
  [ download ]
 8. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 9. मिडिया डाइरेक्टरी २०७५ काे विवरण अद्यावधिक सम्बन्धमा
  [ download ]
 10. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना !!!
  अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना !!! [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank