Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information and Broadcasting

Nepali | English

News

 1. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना !!!
  [ download ] New
 2. आ.व. २०७४।०७५ को दोस्रो चरणमा पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।
  [ download ]
 3. आ.व. २०७४।०७५ को दोस्रो चरणमा पत्रकार दुर्घटना बीमा गरिएका पत्रकाहरुको नामावली ।
  [ download ]
 4. अा.व. ०७५/०७६ का लागि दरबन्दी विवरण तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 5. लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 6. लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 7. VAT Journals Payment 2075 Baisakh
  [ download ]
 8. PAN Journals Payment 2075 Baisakh
  [ download ]
 9. जेठ र असार महिनाको विल बुझाउने सम्बन्धमा ।
  जेठ र असार महिनाको विल बुझाउने सम्बन्धमा । [ download ]
 10. VAT Journals Payment 2074 Chaitra
  [ download ]
 11. PAN Journals Payment 2074 Chaitra
  [ download ]
 12. PAN Journals Payment 2074 Falgun
  [ download ]
 13. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली ।
  [ download ]
 14. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएको सूचना ।
  [ download ]
 15. VAT Journals Payment 2075.01.07
  [ download ]
 16. PAN Journals Payment 2075.01.07
  [ download ]
 17. VAT Journals Payment 2074.12.16
  [ download ]
 18. PAN Journals Payment 2074.12.16
  [ download ]
 19. लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा ।
  लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा । [ download ]
 20. सूचना विभागमा मिति २०७४।१२।०६ गतेसम्म दर्ता भर्इ अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अनलार्इन सञ्चारमाध्यमहरुकाे विवरण ।
  [ download ]
 21. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 22. मिडिया डाइरेक्टरी २०७५ काे विवरण अद्यावधिक सम्बन्धमा
  [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank