Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Department of Information

Nepali | English

Biratnagar

सूचना विभाग अन्तर्गतरहेका ५वटा संचारकेन्द्रहरु मध्ये संचार केन्द्र विराटनगरएक हो। योकार्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रेस प्रतिनिधिप्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र पत्रकारएवं पत्रपत्रिकाकोतर्पmबाटटेलिफोन, फ्याक्सआदि जडानगर्नका लागिप्राप्त भएकानिवेदनहरू सूचना विभागमा पठाउने रप्रेस प्रतिनिधिप्रमाण पत्रनवीकरण गर्ने, पत्रकार परिचयपत्रवितरण गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम पत्रपत्रिकालाईउपलब्ध गराउनेकार्य गर्दछ। साथैआफ्नो क्षेत्रमाप्रकाशित पत्रपत्रिकार पत्रकारकाविवरणहरू अध्यावधिकगर्नका लागिसूचना विभागमापठाउने कामगर्दछ । यसकासाथै कार्यालयमावाचनालय स्थापनागरी सर्वसाधारणलाईपत्रपत्रिका एवं पुस्तकहरू अध्ययन गर्नेअवसर जुटाउनेकाम गर्दछ।

दरबन्दी तेरिज

 •  केन्द्र प्रमुख (रा.प.तृ) प्र.             १
 • नायब सुब्बा (रा.प.अ.प्र.)प्र.     १
 • सहलेखापाल (रा.प.अ.द्वि.) प्र.   १
 • कार्यालय सहयोगिश्रेणीविहीन       २

जम्मा         ५

सञ्चारकेन्द्रबाट उपलब्ध गराइनेसेवाहरू

 • लोककल्याणकारीविज्ञापनको भुक्तानी ।
 • प्रेसप्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरण ।
 • पत्रकारपरिचयपत्र  वितरण
 • प्रकाशितसामग्री वितरण
 • सम्पर्कगर्नुपर्ने व्यक्ति – केन्द्र प्रमुख ।
 • जिम्मेवारव्यक्ति – केन्द्रप्रमुख
 • गुनासोसुन्ने अधिकारी – महानिर्देशक, सूचना विभाग ।

सञ्चार केन्द्रवाट उपलब्धगराईने सेवाकोलागि कार्यविधिर कार्यप्रक्रियाविभागवाट उपलब्धगराउने सेवाकोलागि तोकिएकोकार्यविधि र कार्यप्रक्रिया नै अपनाउनुपर्नेछ ।

© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank