Government of Nepal
Ministry of Communication and Information Technology
Department of Information and Broadcasting

Admin and Planning Section

आर्थिक प्रशासन शाखाको काम

सूचना विभागको आर्थिक प्रशासन शाखाको काम देहाय बमोजिम रहेको छ :
१. विभागको चालु तथा पूजिंगत तर्फको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने । बजेट तयार गर्दा विभागको योजना तथा प्रशासन शाखासंगको समन्वय लिने ।
२. राजश्व र धरौटीको आम्दानी बाध्नें ।
३. लोक कल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने ।
४. वेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने ।
५. म.ले.प.वाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने ।

यस वाहेक तोकिएको अन्य कामकाज गर्ने :

१. यस विभागको निम्ति प्राप्त विनियोजित बजेट रकमको आर्थिक ऐन र अख्तियारी अनुसार खर्च लेख्नको निम्ति पेश गर्ने, खर्च लेखि अभिलेख राख्ने र सम्वन्धित निकायमा समयमै विवरण पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
२. यस विभागमा विभिन्न माध्यमवाट हुने आम्दानीको ऐन नियम अनुसार आम्दानी जनाई दाखिला हुनुपर्ने ठाउंमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३. आम्दानी र खर्चको ऐन नियमानुसार गर्नु पर्ने निर्णय र सूचना आदिको लागि पेश गर्ने ।
४. बेरुजु फछ्र्यौटको निम्ति निरन्तर आवश्यक काम गर्ने गराउने र सोको निम्ती आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नु पर्ने भएमा पेश गर्ने ।
५. विभाग तथा अन्य विभिन्न निकायवाट भएका खर्च सम्वन्धी निर्णयहरुको अभिलेख दुरुस्त किसिमले राख्ने ।
उपरोक्त कार्य गर्नको निमित्त हाल विभागमा देहाय अनुसारको पदमा देहाय अनुसारका कर्मचारीहरु कार्यरत रहुन भएको छ ।

कार्यरत कर्मचारी :

१.
२.
३‍.

© Department of Information.
Designed by SoftBank