Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information and Broadcasting

Nepali | English

Press Release

  1. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2018-07-13 ]

    New

  2. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2018-05-22 ]

[ more ]

Notice and News

  1. वि.सं. २०७६ सालको क्यालेन्डर तथा डायरी सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2018-12-03 ]

    वि.सं. २०७६ सालको क्यालेन्डर तथा डायरी सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । New

  2. जानकारी सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-11-29 ]

[ more ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank